Algemene voorwaarden

Van Coöperatie Luchtsportcentrum Overijssel U.A. Gevestigd te Berkel en Rodenrijs KVK Nr: 53167902

Art. 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Lid 1
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanvraag, iedere aanbieding, iedere overeenkomst en iedere andere rechtshandeling van of rechtsbetrekking waarbij Coöperatie Luchtsportcentrum Overijssel U.A. (Skywings paramotor school), hierna te noemen Skywings, direct of indirect partij is.
Lid 2
Daarenboven is de Havengeldregeling van toepassing op iedere aanbieding, iedere overeenkomst en iedere andere rechtshandeling of rechtsbetrekking van Skywings. Voor zover er strijd is tussen de bepalingen van de Havengeldregeling, zoals die geldt ten tijde van het aangaan van de rechtshandeling/rechtsbetrekking, en deze voorwaarden, gaan de bepalingen van de Havengeldregeling voor.
Lid 3
Als Skywings op grond van enige publiekrechtelijke bevoegdheid optreedt, zijn deze voorwaarden telkens voor zoveel mogelijk van toepassing.

Art. 2: Vertegenwoordiging
Skywings wordt slechts gebonden door rechtshandelingen die verricht zijn door diegenen die daartoe blijkens het Handelsregister namens Skywings bevoegd zijn.

Art. 3: Aanbiedingen
Aanbiedingen van Skywings zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk anders aangegeven.

Art. 4: Prijzen
Lid 1
De prijzen zijn in Euro’s inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
Lid 2
Skywings is gerechtigd een overeengekomen prijs te verhogen en de op het moment van levering geldende prijzen in rekening te brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt heeft de wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Art. 5: Betaling
Lid 1
Betaling aan Skywings dient te geschieden bij aflevering van zaken (brandstoffen daaronder begrepen) of bij het verrichten van een dienst. Voor zover enigerlei betalingsverplichting bestaat van een wederpartij in verband met (levering van zaken en/of diensten ten behoeve van) een bepaald luchtvaartuig dient de wederpartij die betalingsverplichting na te komen voor vertrek van het luchtvaartuig van de luchthaven.
Lid 2
Het staat Skywings vrij met de wederpartij schriftelijk in afwijking van lid 1 een andere betalingswijze overeen te komen. Voor zover het gaat over bedragen lager dan € 250,- is Skywings gerechtigd € 15,- aan administratiekosten in rekening te brengen. Bij betaling na factuur dient de betaling uiterlijk door Skywing te zijn ontvangen binnen vijftien dagen na de factuurdatum.
Is het bedrag uiterlijk op de vijftiende dag na factuurdatum nog niet door Skywings ontvangen dan is de wederpartij zonder nadere aankondiging in verzuim. De wederpartij is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd ten bedrage van het percentage van de alsdan geldende wettelijke rente (ex artikel 6:119a BW).
Lid 3
Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op andere vorderingen van Skywings.
Lid 4
Skywings heeft te allen tijde het recht van een wederpartij zekerheidsstelling te vorderen dat deze zijn verplichtingen na zal (kunnen) komen, onder meer door het vragen van een eerste afroep bankgarantie.

Art. 6: Incassokosten
Indien de wederpartij in verzuim is dan komen de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. Die kosten worden gefixeerd als volgt:
over de eerste € 3.000: 15%
over het meerdere tot € 6.000: 10%
over het meerdere tot € 15.000: 8%
over het meerdere tot € 60.000: 5%
over het meerdere: 3%

Art. 7: Levertijd; Levering
Lid 1
Indien Skywings een termijn heeft gegeven waarop zij een product of dienst zal leveren, is zulks nimmer een fatale termijn en is Skywings derhalve eerst in verzuim nadat zij in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven alsnog te presteren en die termijn ongebruikt voorbij heeft laten gaan.
Lid 2
Skywings is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren.
Lid 3
 De overeengekomen en daadwerkelijk geleverde zaken mogen verschillen, zolang deze verschillen geen betrekking hebben op substantiële eigenschappen van de betreffende zaak.

Art. 8: Klachten
Lid 1
Indien een wederpartij van Skywings van oordeel is dat er sprake is van een ontijdige dan wel ondeugdelijke levering door Skywings van een dienst dan wel product, dient de wederpartij zulks binnen dertig dagen na de levering van de dienst of het product c.q. na het tijdstip waarop de dienst of het product had moeten worden geleverd, schriftelijk aan Skywings te laten weten, bij gebreke waarvan de mogelijkheid om Skywings te dier zake aan te spreken is vervallen.
Lid 2
In afwijking van het bepaalde in lid 1 dienen klachten met betrekking tot de aard en omvang van geleverde brandstoffen en/of smeerstoffen binnen zeven dagen na de levering kenbaar te worden gemaakt aan Skywings, bij gebreke waarvan de mogelijkheid om Skywings te dier zake aan te spreken is vervallen.
Lid 3
Indien tijdig en terecht wordt geklaagd omtrent de deugdelijkheid des door Skywings geleverde prestatie, is Skywings slechts gebonden tot herlevering van de prestatie. Is de prestatie niet meer mogelijk, dan is de door Skywings verschuldigde vergoeding beperkt tot maximaal het bedrag van de contra-prestatie.
Lid 4
De aansprakelijkheid van Skywings voor elke andere vorm van schade, gevolg- en/of bedrijfsschade daaronder begrepen, is geheel uitgesloten.

Art. 9: Eigendomsvoorbehoud
Lid 1
Door Skywings geleverde zaken blijven het eigendom van Skywings totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle overeenkomsten met Skywings is nagekomen, ongeacht of het overeenkomsten tot levering van zaken, dan wel tot het verrichten van diensten, dan wel vorderingen wegens niet-nakoming van verplichtingen uit hoofde van soortgelijke overeenkomsten en/of leveringen en/of diensten betreft.
Lid 2
Skywings is gerechtigd de geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, weg te (doen) halen bij de wederpartij of derden die voor de wederpartij houden, indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt en/of er gegronde vrees bestaat dat dit zal geschieden. Voor zover de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zich bevinden in of aan een luchtvaartuig, is Skywings gerechtigd het betreffende luchtvaartuig onder zich te nemen cq. te houden tot alle verplichtingen zijn voldaan cq. de geleverde zaken in goede staat zijn afgegeven aan Skywings.

Art. 10: Vrijwaring
De wederpartij van Skywings is aansprakelijk voor alle schade door het handelen van haarzelf, de door haar ingeschakelde hulppersonen, door haar bemanning en/of passagiers, aan zaken van derden of van Skywings ontstaan. De wederpartij vrijwaart Skywings voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens Skywings uit dien hoofde. De wederpartij dient zich tegen die aansprakelijkheid te verzekeren en is desgewenst verplicht Skywings inzage te geven van de daarop betrekking hebbende polis.

Art. 11: Overmacht
Onder overmacht wordt aan de zijde van Skywings verstaan omstandigheden die de nakoming van enige verplichting van Skywings verhinderen en die niet aan Skywings zijn toe te rekenen.

Art. 12: Annuleringen
Indien een wederpartij geen gebruikmaakt van enigerlei dienst of faciliteit waaromtrent zij met Skywings afspraken heeft gemaakt, is Skywings gerechtigd tot tenminste 50% het bedrag dat de wederpartij zou hebben moeten voldoen bij het verrichten van de dienst en/of het gebruik van de faciliteiten, onverminderd het recht van Skywings op verdere schadevergoeding.

Art. 13: Toepasselijk recht; bevoegde rechter
Lid 1
Op alle rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Lid 2
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Maastricht, mits de sector kanton niet bevoegd is kennis te nemen van het geschil.

Art. 14: Slotbepalingen Deze voorwaarden zijn gesteld in de Nederlandse taal.